Sandterne – sjælden ynglefugl i nationalparken


Sandterne

Sandterne på Agger Tange. Foto (C) Carsten Krog Pedersen

Agger Tange, som er en del af Nationalpark Thy, har de senere år undergået store forandringer. Naturstyrelsen Thy har arbejdet målrettet med pleje af strandengen i form af græsning og vandstandskontrol, og blandt ornitologer/fuglekiggere og andre alment interesserede er det blevet bemærket, hvordan disse ændringer gradvist har ført til forbedringer for de fuglearter, som er afhængige af en kortgræsset engvegetation.
Agger Tange huser mange sjældne og sårbare ynglefugle, og har en god bestand af eksempelvis Stor Kobbersneppe, Engryle, Klyde og Havterne – alle arter som efterhånden kun findes på de største og bedst forvaltede eng-reservater.
Specielt har det vakt stor opmærksomhed, at der i 2010 og igen i år har indfundet sig et par af den sjældne Sandterne på Agger Tange. Parret har gjort yngleforsøg på en lille ø tæt på den store “lagunes” vestbred, i forbindelse med en større ynglekoloni af bl.a. Hættemåge, Havterne, Splitterne og Klyde. Det er første gang siden 1980’erne, at der yngler Sandterne i Nordjylland, og arten er i den mellemliggende periode stort set forsvundet som dansk ynglefugl. Derfor var det en overraskelse for alle, da parret sidste år dukkede op på tangen. Der foreligger intet om udkommet af yngleforsøget i 2010, men i år er situationen fulgt tæt – se f.eks. dette eller dette blogindlæg.
I år er det konstateret, at parret udrugede unger. Desværre ser det også ud til, at ungerne er blevet spist af en måge. Det er ærgerligt, men under alle omstændigheder er der grund til at glæde sig over, at forvaltningen af Agger Tange har succes, og at sjældne fugle som Sandterne lader sig lokke til at yngle på stedet.